Naša odbornosť v priemysle

Ste firmou v priemysle, obchode, distribúcii alebo v sektore služieb:
Deveho Consulting Group si zakladá na odborných znalostiach svojich tímov a špecifických parametroch Sage X3, ktoré vám ponúka ako riešenie šité pre vás.

Distribution

Distribúcia

Process manufacturing

Výrobný proces

Discrete manufacturing

Diskrétna výroba

Services

Služby

Distribúcia:
Maloobchod · Preprava & Logistika · Veľkoobchod

Na stále viac globalizujúcom sa trhu, získať nové trhy, uspokojiť zákazníkov, poskytovať vysoko kvalitné výrobky a služby a viesť podnikanie správnym smerom je veľkou výzvou pre všetky distribučné spoločnosti.

Hľadáte vhodné nástroje pre plánovanie, montáž, dopravu a dodanie tovaru čo najefektívnejším spôsobom a zároveň chcete naplniť očakávania zákazníkov? Sage X3 riadi všetky vaše činnosti (nákup, skladovanie, predaj a finančné aspekty) rýchlejšie a efektívnejšie a dáva vám väčší prehľad o nákladoch a maržiach. Výsledkom sú vyššie tržby, plynulý predaj, presnejší prehľad o zásobách a lepšie plánovanie dopytu.

Výhody Sage X3

 • Optimalizujte vaše logistické procesy
  • Naplňte požiadavky zákazníkov
 • Znížte náklady a dodacie lehoty
  • Zvýšte ziskovosť výrobkov
  • Zjednodušte logistický reťazec
 • Zvýšte spokojnosť zákazníkov
  • Zvýšte predaj
  • Zlepšite lojalitu zákazníkov
 • Pridajte hodnotu prostredníctvom spolupráce
  • Zjednodušte robenie rozhodnutí

Výkonné funkcie pre odvetvie distribúcie

 • Plne integrované distribučné funkcie
 • Globálne verejné obstarávania, import / export a riadenie zásob
 • Monitorovanie vzťahov s dodávateľmi s cieľom zabezpečiť kvalitu a súlad s normami
 • Monitoring a optimalizácia zásob v reálnom čase
 • Natívne mobilné aplikácie pre predaj a nákup

Výrobný proces:
chémia, kozmetika, potravinársky a farmaceutický priemysel

Tvárou v tvár medzinárodnej konkurencii výrobné odvetvia, ktoré chcú napĺňať očakávania trhu, čelia novým výzvam. S rastúcimi regulačnými požiadavkami, rastúcimi nákladmi na vývoj a so stále vyššími očakávaniami zákazníkov výrobné odvetvie sústredí všetko svoje úsilie na udržanie konkurencieschopnosti.

Sage X3 urýchľuje v plnom rozsahu správu vašich výrobných procesov (nákup, plánovanie, dielne, sklady, predaj a finančný manažment) a poskytuje viac zrozumiteľných informácii o kvalite a nákladoch tak, aby boli efektívnejšie spravované objednávky, optimalizované plánovanie výroby a zabezpečila sa vysoká úroveň kvality.

Výhody Sage X3

 • Reagujte rýchlejšie na meniace sa požiadavky zákazníkov a lepší manažment výkyvov.
 • Prispôsobte sa rýchlo novým pravidlám a zosúlaďte sa s predpismi
 • Minimalizujte možnosť vzniku odpadov, rizika krížovej kontaminácie a dodatočných nákladov v dôsledku znehodnotenia.
 • Znížte riziko a rozsah reklamácii z prevádzky tým, že sa zaistí konzistencia kvality a bezpečnosť vašich výrobkov.

Výkonné funkcie pre odvetvia výrobného priemyslu

 • Riadenie výrobných procesov (dávkové / nepretržité)
 • Požiadavky na plánovanie kapacity (CRP) a hlavný výrobný program (MPS)
 • Plánovanie kombinovaného režimu výrobného procesu
 • Formula / recept a riadenie potencie
 • Rozsiahla kontrola kvality a vysledovateľnosti šarží, čiastkových dávok, prísad a alergénov
 • Plánovanie vpred aj vzad na základe vašich priorít
 • Stav skladu, riadenie skladovateľnosti a dátumu exspirácie pre zaistenie kvality v celom dodávateľskom reťazci
 • Doplňovacie a závodné prevody

Diskrétna výroba:
High-tech, priemyselné zariadenia, zdravotnícke pomôcky, kovoobrábací priemysel

Výrobný sektor sa neustále vyvíja. Na nestálych trhoch, kde životný cyklus výrobku nebol nikdy taký krátky, technologické zmeny také rýchle, resp. zákazník nepožadoval nikdy tak veľa, čelia spoločnosti, zaoberajúce sa diskrétnou výrobou, novým výzvam.

Ak sa chce týmto výzvam čeliť sektor musí mobilizovať všetky zainteresované strany v hodnotovom reťazci a zaviesť priebežné zlepšovanie procesov, ako napríklad lean manažment. Prístup spolupráce je potrebný s cieľom plánovať a optimalizovať všetky súčasti logistického reťazca, interne aj externe.

Sage X3 vám umožňuje zlepšiť proces vývoja nového produktu prostredníctvom lepšej spolupráce medzi výskumom, vývojom a výrobnými oddeleniami. Sage X3 ponúka riadenie v reálnom čase a viditeľnosť výrobných plánov, kapacity a dielenských činností, rovnako ako celkový prehľad pre účely riadenia nákladov.

Výhody Sage X3

 • Zvýšte spokojnosť zákazníkov prostredníctvom rýchlejšej odozvy na otázky, s presným nacenením produktu a informácii o cenách.
 • Optimalizujte vaše procesy získania kontroly v reálnom čase zobrazením work order detailov a lepším prehľadom výrobných nákladov.
 • Uistite sa, že výrobky spĺňajú alebo prekračujú kritériá požadované vašim zákazníkom a prispôsobte sa požiadavkám na dodržiavanie predpisov.
 • Manažujte starostlivosť o zákazníka, záruky a servisné príkazy ako súčasť svojich kľúčových procesov a zároveň zlepšujte vysledovateľnosť.

Výkonné funkcie pre odvetvia výrobného priemyslu

 • Monitorovacie metódy produkcie podľa úlohy, podľa objednávky alebo skladu
 • Automatizované plánovanie konečnej kapacity
 • Sledovateľnosť s použitím dávok a sériového čísla
 • Flexibilný manažment uvoľnenia výrobného príkazu
 • Manažment Bill of materials so zložkami podľa dátumu
 • Konfigurátor produktu, varianty a druhu
 • Flexibilné metódy naceňovania

Služby:
reklama, poradenstvo, inžiniering, požičiavanie vybavenia, IT / softvér, údržba a opravy

V súčasnej ekonomickej klíme firmy cítia potrebu preorientovať sa na svoju hlavnú činnosť a know-how. V súlade s tým je pre outsourcing stále viac úloh, čo aj vysvetľuje boom na trhu služieb B2B v uplynulých rokoch.

Táto oblasť zahŕňa rad aktivít; dotknuté spoločnosti zažívajú vysokú mieru rastu a snažia sa zabezpečiť čo najväčšiu kontrolu nad svojimi činnosťami a zároveň udržiavať úzke vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Sage X3 slúži na zjednodušenie riadenia servisných činností a citlivé sledovanie prevádzkových, obchodných a finančných aspektov projektov. Jednoducho povedané, Sage X3 môže byť použité na riadenie celého životného cyklu projektu (ponuka, spustenie, pridelenie, monitoring, pravidelné analýzy, fakturácia a účtovníctvo) a rýchlo reagovať na zmeny na trhu, čo vám umožní zamerať sa na zákazníka.

Výhody Sage X3

 • Reagujte rýchlejšie na požiadavky zákazníkov, presné kalkulácie projektu a informácie o cenách.
 • Sledujte čas a náklady prostredníctvom mobilných zariadení s cieľom získať prehľad v reálnom čase o plnení úloh.
 • Zlepšite účtovné procesy prostredníctvom automatizovaného vytvárania faktúr zákazníkov, zápisov účtovania výnosov a rozpočtových úprav.

Výkonné funkcie pre sektor služieb

 • Množstvo šablón projektov
 • Plné projektové riadenie životného cyklu
 • Automatický výpočet odporúčanej ceny
 • Odhad rozpočtu na úlohu a projekt
 • Záznam všetkých recenzií projektu
 • Viacnásobné metódy fakturácie