Naša pridaná hodnota

Pri realizácii exportnej stratégie musia byť do úvahy brané nasledujúce body:

 • V ktorých krajinách už máte dcérske spoločnosti a do ktorých krajín sa plánujete rozšíriť?
 • Aká je situácia na trhu vo vašich cieľových krajinách?
 • Aká je situácia ohľadom miestnej konkurencie?
 • Ktoré jazyky sú potrebné?
 • Aká je situácia ohľadom príslušnej miestnej legislatívy?
 • Akú organizačnú a právnu štruktúru je potrebné vytvoriť?
 • Ako nezávislé zahraničné závody majú byť?
 • Aká štruktúra reportingu sa plánuje?
 • Aké kultúrne rozdiely predpokladáte pokiaľ ide o kultúru práce, pracovné návyky, povedomie o kvalite, štýle riadenia a etických a morálnych hodnotách?
 • Ktoré procesy musia byť spravované na globálnej alebo skupinovej úrovni, a ktoré môžu byť riadené na každom mieste samostatne?

Iné takto rozsiahle informačné ERP riešenia, ktoré spĺňajú medzinárodné obchodné požiadavky sú ťažkopádne a nákladné.

Tieto riešenia boli navrhnuté pre veľké korporátne skupiny, preto nie sú vhodné pre použitie v stredne veľkých firmách. Pri výbere softvérového balíku, je dôležité zabezpečiť, aby poskytoval vhodné riešenie na konkrétne požiadavky.

 • Komplexné riešenie ERP by malo byť modulárne, alebo má byť k dispozícii v rôznych prevedeniach tak, aby všetky požiadavky mohli byť splnené pri zachovaní možnosti škálovateľnosti.
 • Klientela poskytovateľa by mala byť tvorená podnikmi porovnateľnej veľkosti, so skúsenosťami z medzinárodného nasadzovania v rámci multikultúrneho prostredia.
 • Implementácia musí byť rýchla a jednoduchá. Ak je to potrebné, poskytovateľ musí vedieť poskytovať špecifickú metodológiu.
 • Softvér už obsahuje vopred nakonfigurované štandardné procesy. Procesy možno konfigurovať na individuálnej báze.
 • Koncept obsluhy musí byť jednoduchý a ľahko použiteľný a musí zohľadňovať úlohy používateľov.
 • Poskytovateľ by mal klásť rovnaký dôraz na servis a údržbu ako na softvér.

Medzinárodné ERP riešenie určené pre stredne veľké firmy musí spĺňať minimálne nasledujúce kritériá a funkcie.

 • Viacjazyčnosť
 • Zohľadňovať miestne daňové požiadavky a regulačné obmedzenia
 • Možnosť spravovať multi-firemné prostredie na účely konsolidácie
 • Mať prehľad o globálnych tržbách
 • Automatizovať štandardné procesy a toky
 • Moderný technologický koncept

Deveho je vaším kľúčovým partnerom pre podporu vášho medzinárodného rastu.

S našim multikultúrnym tímom a našou schopnosťou riadenia projektov v silne medzinárodnom kontexte (desať rôznych národností, desať jazykov), je Deveho vaším kľúčovým partnerom pre podporu vášho medzinárodného rastu.

Odbornosť v regulatíve a podpora exportu

Poslaním Deveho je podporovať podniky v ich expanzii tým, že kombinuje obchodné a technické zručnosti s pragmatickým a dôsledným riadením projektov. Naše znalosti medzinárodného daňového prostredia a regulatív, sú zárukou úspechu vášho medzinárodného rozvoja.