FRP: Sage X3 Finance

Sage X3 Finance pokrýva hlavné účtovné a finančné toky (všeobecné účtovníctvo, účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtovanie nákladov a rozpočtových aspektov, iné záväzky, správa aktív, atď.) so vstavanými funkciami pre medzipodnikové toky a reporting.

Flexibilná štruktúra účtovníctva (multiúčtovej osnovy) poskytuje široký prehľad v reálnom čase. Medzinárodný rozmer, s prihliadnutím na právne predpisy vo viacerých krajinách, zabezpečuje zhodu s miestnymi daňovými požiadavkami.

 • Dodržiavanie predpisov, vysledovateľnosti dát, tokov a procesov.
 • Efektivita prostredníctvom automatizácie tokov, komplexný manažment procesov a posilnenie spolupráce medzi subjektmi a službami.
 • Väčšia kontrola vďaka vstavanej business intelligence platforme.
 • Automatizácia účtovných úloh, ktoré majú generovať rast produktivity, umožniť finančnému útvaru na dosiahnutie svojho hlavného účelu koordináciu finančného riadenia spoločnosti.

Sage X3 Finance je komplexné, integrované, špeciálne a modulárne riešenie určené pre finančný a administratívny manažment. Sage X3 Finance pokryje všetky aspekty vášho podnikania, ponúka vysokú flexibilitu a jednouché používanie tak, aby sa maximalizovala efektivita vašej práce.

Sage X3 Finance dáva vašej spoločnosti skutočnú výhodu a automatizuje všetky vaše interné procesy pomocou zdieľanej databázy, čo zaisťuje konzistenciu a kvalitu údajov.

Sage X3 Finance napĺňa vaše potreby:

 • Všeobecne účtovníctvo a multiúčtovná osnova
 • Pomocné účtovníctva, pohľadávky a záväzky
 • Pokladňa a riadenie cash-flow
 • Integrácia bankových tokov
 • Riadenie prevádzkových rozpočtov a nákladové účtovníctvo
 • Integrácia nákupu a výdavkových tokov
 • Evidencia záväzkov
 • Manažment dlhodobého majetku
 • Riadenie rozpočtového účtovníctva a záväzkov

Výhody Sage X3 Finance pre finančný manažment

Sage X3 Finance poskytuje prehľad o výkonnosti vašej spoločnosti, na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Sage X3 Finance zahŕňa business intelligence funkcie, ako aj pokročilé výkonnostné ukazovatele, ktoré vám pomôžu vo vašom rozhodovaní.

Sage X3 Finance poskytuje nástroje potrebné pre plnú kontrolu a riadenie rizík v rámci vašej firmy, čo ponúka kontrolu nad všetkými vašimi činnosťami.

Sage X3 Finance je k dispozícii v 60 krajinách a poskytuje reporty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každého štátu, čo vám zabezpečí zhodu s miestnymi zákonnými požiadavkami. Sage X3 Financeponúka aj rozhranie v niekoľkých jazykoch pre medzinárodnú dopravu, takže operátori môžu použiť softvér vo svojom rodnom jazyku. Skutočnosť, že tento systém ponúka viac jazykov, umožňuje užívateľom rýchlejšie získať prax.

Modulárna štruktúra Sage X3 Finance nielenže umožňuje, aby ste usporili na IT rozpočte, ale umožňuje aj rýchlo reagovať v situáciách, ako napr. rýchlo sa meniace trhové podmienky.