Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsoby, akými my, Deveho, zhromažďujeme, uchovávame a používame informácie o jednotlivých osobách, ktoré navštívia túto webovú stránku.

1. Záväzok ochrany súkromia

Pojem „Osobné údaje“, ako sa používa v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, sa vzťahuje na informácie, ako je vaše meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu. Vo všeobecnosti budeme vaše osobné údaje spracovávať len tak, ako je to popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si však právo vykonávať dodatočné spracovanie v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom alebo na podporu akéhokoľvek právneho alebo trestného vyšetrovania.

Nasledujúce časti vysvetľujú, ako a kedy od vás zhromažďujeme osobné údaje.

2. Účel použitia osobných údajov

Väčšina našich služieb nevyžaduje žiadnu formu registrácie, čo vám umožňuje navštíviť našu stránku bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Niektoré služby však môžu vyžadovať, aby ste nám poskytli osobné údaje. V týchto situáciách, ak sa rozhodnete odoprieť akékoľvek nami požadované osobné údaje, nemusí byť možné, aby ste získali prístup k určitým častiam stránky a my by sme nemohli odpovedať na vašu otázku. Môžeme zhromažďovať a používať osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať produkty alebo služby, fakturovať vám produkty a služby, ktoré požadujete, uvádzať na trh produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, alebo s vami komunikovať na iné účely, ktoré sú zrejmé z okolností alebo o ktorých vás informujeme, keď od vás získavame osobné údaje.

3. Nesprístupnenie osobných údajov

Nebudeme predávať, zdieľať ani inak distribuovať vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť iným pridruženým spoločnostiam Delhez Bois na celom svete, ktoré súhlasia s tým, že s nimi budú zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Personal Data may also be transferred to third parties who act for or on our behalf, for further processing in accordance with the purpose(s) for which the data were originally collected or may otherwise be lawfully processed, such as services delivery, evaluating the usefulness of this website, marketing, data management or technical support. Tieto tretie strany sa s nami zaviazali používať osobné údaje iba na dohodnutý účel a nepredávať vaše osobné údaje tretím stranám a nezverejňovať ich tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, ako nám to povoľujeme alebo ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť tiež prenesené na tretiu stranu v prípade, že dôjde k predaju, prideleniu alebo prenosu činnosti tejto stránky alebo jej časti a zákazníckych údajov s ňou spojených, v takom prípade by sme od kupujúceho vyžadovali, nadobúdateľa alebo nadobúdateľa zaobchádzať s osobnými údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretej strane, ak to od nás vyžaduje platný zákon, súdny príkaz alebo vládne nariadenie, alebo ak je takéto zverejnenie inak potrebné na podporu akéhokoľvek trestného alebo iného súdneho vyšetrovania alebo konania tu alebo v zahraničí.

4. Právo na prístup, opravu a vznesenie námietky

Kedykoľvek spracúvame osobné údaje, podnikáme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú presné a aktuálne na účely, na ktoré boli zhromaždené. Poskytneme vám možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak takéto spracovanie nie je odôvodnene potrebné na legitímny obchodný účel, ako je popísané v týchto zásadách alebo v súlade s našimi zákonmi. In the case of electronic direct marketing, we will provide you with a method to opt out of receiving further marketing materials or with a method to opt in if required by law. Ak nás chcete kontaktovať ohľadom používania vašich osobných údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu lydia.lichvarova@deveho.com. Ak nás kontaktujete, poznamenajte si názov webovej stránky, na ktorej ste poskytli informácie, ako aj konkrétne informácie, ktoré chcete, aby sme opravili, aktualizovali alebo vymazali, ako aj vašu správnu identifikáciu. Žiadosti o vymazanie osobných údajov budú podliehať akýmkoľvek príslušným právnym a etickým oznamovacím povinnostiam alebo povinnostiam pri ukladaní alebo uchovávaní dokumentov, ktoré sú na nás uložené.

5. Bezpečnosť a utajenie

Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré zhromažďujeme online, používame dátové siete chránené okrem iného štandardným firewallom a ochranou heslom. Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi prijímame opatrenia primerane navrhnuté na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

6. „Cookies“ a internetové značky

Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý text, prípadne vrátane čísel, ktorý webová lokalita ukladá na počítači alebo zariadení (smartfón, tablet atď.), ktoré používate na návštevu tejto webovej lokality. Súbory cookie sú navrhnuté tak, aby zrýchlili a prispôsobili používanie webovej stránky, keď túto stránku navštívite a znova ju navštívite.

Na tento účel si súbory cookie vymieňajú informácie medzi vaším webovým prehliadačom (Chrome, Firefox, Internet Explorer atď.) a serverom, na ktorom je webová lokalita spustená, napríklad informácie o vašich preferenciách, ako sa webová lokalita zobrazuje (jazyk, veľkosť písma). , atď.), vašu históriu navigácie, vaše voľby z možností poskytovaných webovou stránkou alebo registračné informácie.

Aké cookies používame?

Súbor cookie je malý text, prípadne vrátane čísel, ktorý webová lokalita ukladá na počítači alebo zariadení (smartfón, tablet atď.), ktoré používate na návštevu tejto webovej lokality. Súbory cookie sú navrhnuté tak, aby zrýchlili a prispôsobili používanie webovej stránky, keď túto stránku navštívite a znova ju navštívite.

Na tento účel si súbory cookie vymieňajú informácie medzi vaším webovým prehliadačom (Chrome, Firefox, Internet Explorer atď.) a serverom, na ktorom je webová lokalita spustená, napríklad informácie o vašich preferenciách, ako sa webová lokalita zobrazuje (jazyk, veľkosť písma). , atď.), vašu históriu navigácie, vaše voľby z možností poskytovaných webovou stránkou alebo registračné informácie.

  • Funkčné cookies: tieto cookies sú špeciálne pre Plone, platformu na správu obsahu, ktorá funguje ako „motor“ webovej stránky. Súbory cookie Plone zabezpečujú lepšiu správu niektorých funkcií webovej stránky. Tieto cookies sú anonymné (žiadna zo zhromaždených informácií nemôže byť spojená s vašou identitou). Okrem toho, s výnimkou súboru cookie, ktorý zaznamenáva vašu preferenciu jazyka, súbory cookie Plone zmiznú hneď, ako zatvoríte prehliadač. Preto sa z vášho počítača alebo zariadenia odstránia hneď, ako zatvoríte prehliadač.
  • Štatistické cookies: webová lokalita využíva služby Google Analytics na analýzu počtu návštevníkov webovej stránky a ich správania. Štatistické cookies: webová lokalita využíva služby Google Analytics na analýzu počtu návštevníkov webovej stránky a ich správania. Tieto cookies sú anonymné a môžu zostať na svojom mieste až 2 roky.

Ako sú cookies monitorované?

Máte možnosť monitorovať a/alebo mazať súbory cookie, ako uznáte za vhodné, prostredníctvom nastavení prehliadača. Môžete napríklad vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete tiež nastaviť tak, aby súbory cookie blokovali. V takom prípade možno budete musieť znova zadať určité preferencie pri každej návšteve tej istej webovej lokality a je možné, že určité služby a funkcie nebudú fungovať.

Pre viac informácií o cookies navštívte:

7. Osobné údaje a deti

Väčšina služieb dostupných na tejto stránke je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Každá osoba, ktorá požaduje informácie o lieku indikovanom na použitie u detí, musí mať 18 alebo viac rokov. Nebudeme vedome zhromažďovať, používať ani zverejňovať osobné údaje od neplnoletých osôb mladších ako 18 rokov bez predchádzajúceho súhlasu osoby s rodičovskou zodpovednosťou (napr. rodič alebo opatrovník) prostredníctvom priameho off-line kontaktu. Rodičovi poskytneme i) oznámenie o konkrétnych typoch osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú od neplnoletej osoby, a (ii) možnosť namietať proti akémukoľvek ďalšiemu zhromažďovaniu, používaniu alebo uchovávaniu takýchto informácií. Dodržiavame zákony určené na ochranu detí.

8. Odkazy na iné stránky

Dodržiavame zákony určené na ochranu detí. Môžeme poskytnúť odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť zaujímavé pre našich návštevníkov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby takéto webové stránky mali najvyšší štandard. Vzhľadom na povahu internetu však nemôžeme zaručiť štandardy ochrany osobných údajov webových stránok, na ktoré odkazujeme, ani niesť zodpovednosť za obsah stránok iných ako je táto, a tieto Zásady ochrany osobných údajov nie sú určené na to, aby sa vzťahovali na žiadne prepojené, iné -Deveho stránka.

9. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak by ste chceli urobiť nejaké odporúčania alebo pripomienky na zlepšenie kvality našich zásad ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu info@deveho.com.